VIPTINO – ??a ch? chuyên gia công h?*ng th?i trang uy t?*n, chuyên nghi?p

Tìm ??n các x??ng may gia công ?? may h?*ng th?i trang, thi?t k? qu?* t?ng cho khách h?*ng hay ?? kinh doanh các s?n ph?m th?i trang ?ang l?* xu h??ng ph? bi?n. X??ng may gia công không ch? giúp ti?t ki?m chi ph?* m?* còn có th? cung c?p nh?ng s?n ph?m ‘??c v?* l?’ m?* ch? b?n m?i có. Tuy nhiên, ?i?u quan tr?ng l?* b?n c?n l?a ch?n nh?ng x??ng gia công uy t?*n, ch?t l??ng v?* VIPTINO l?* g?i ý không t?i.
X??ng gia công VIPTINO – s? l?a ch?n c?a nhi?u khách h?*ng

X??ng may gia công VIPTINO l?* m?t ??a ch? uy t?*n, ho?t ??ng lâu n?m trong l?nh v?c th?i trang. VIPTINO chuyên nh??*n gia công h?*ng th?i trang nam, n? h?c sinh; công s? v?* nhi?u lo?i khác. Không ch? d?ng l?i ? ?ó, VIPTINO còn có th? gia công các lo?i balo, túi xách, bóp v?*, dây th?t l?ng…chu?n theo m?u, ?úng v?i form dáng yêu c?u v?* th??*m ch?* l?* h?*ng fake chu?n.

VIPTINO luôn ??t ch?t l??ng v?* s? h?*i lòng c?a khách h?*ng lên h?*ng ??u. Chúng tôi s? h?u ??i ng? k? thu??*t, th? l?*nh ngh? v?i thâm niên lên t?i 15 n?m. Các s?n ph?m c s?n xu?t k?t h?p gi?a công ngh? th?i trang hi?n ??i ??n t? Ý, Pháp v?* nhi?u n??c Châu Âu v?* k? thu??*t c? truy?n c?a ông cha ta. Do v??*y, th?*nh ph?m có t?*nh th?m m? cao v?* ?? tinh t? nh?t ??nh. VIPTINO l?*m vi?c theo ph??ng châm rõ r?*ng v?* minh b?ch; cam k?t không may h?*ng kém ch?t l??ng, h?*ng d?m. H?n n?a, m?c giá c?a VIPTINO ??a ra c?ng r?t c?nh tranh v?* h?p lý.
??c bi?t h?n, VIPTINO ch?p nh??*n may gia công v?i s? l??ng ?*t, t?i thi?u 10 cái/m?u/m?*u. ?ây l?* m?c nh??*n gia công không ph?i x??ng may n?*o c?ng ??ng ý.

Nh?ng quy?n l?i khi b?n l?a ch?n x??ng may VIPTINO

??n v?i VIPTINO, khách h?*ng không ch? c s? h?u nh?ng s?n ph?m ch?t l??ng v?i m?c giá ph?i ch?ng m?* còn c h??ng r?t nhi?u quy?n l?i khác. ?ó l?*:

Th? nh?t, khách h?*ng s? c t? v?n c? th? tr??c khi ??t may. Th??*m ch?*, b?n có th? nh??*n c m?u th?c t? ?? duy?t tr??c khi may h?*ng lo?t, d? nhiên l?* có th?a thu??*n tr??c trong h?p ??ng. Nhân viên c?a VIPTINO c?ng s? t? v?n cho b?n l?a ch?n ch?t li?u, nguyên ph? li?u theo mong mu?n.

Th? hai, khách h?*ng s? nh??*n c báo giá chi ti?t. Nhân viên c?a VIPTINO s? t? v?n giá theo t?ng b? ph??*n c?a s?n ph?m, t?ng công ?o?n ?? khách h?*ng cân nh?c v?* ??a ra nh?ng l?a ch?n phù h?p v?i kho?n chi ph?* m?* b?n ?? ??nh s? b? ra.

Th? ba, VIPTINO ??m b?o ch?t l??ng c?a t?ng s?n ph?m, t?ng ng kim m?i ch?. Tr??ng h?p phát sinh h?*ng b? l?i, b? h?ng k? thu??*t, khách h?*ng s? c tr? l?i h?*ng v?* có th? ??i sang h?*ng khác.

Th? t?, th?i gian may gia công c?a VIPTINO r?t nhanh chóng, ch? t? 1 ??n 5 ng?*y. VIPTINO cam k?t ph?c v? t??*n tình, chu ?áo v?* minh b?ch, mang ??n s? h?*i lòng cho m?i khách h?*ng.
Thông tin v? báo giá c?a x??ng may VIPTINO

V? c? b?n, VIPTINO không ??a ra m?u báo giá chung cho các s?n ph?m. B?i vì quá trình gia công m?t s?n ph?m gi?ng nh? vi?c xây nh?*. M?c chi ph?* s? ph? thu?c ho?*n to?*n v?*o giá th?*nh nguyên v??*t li?u, s? l??ng v?i s? d?ng, lo?i v?i l?a ch?n, ?? ph?c t?p v?* tinh s?o c?a s?n ph?m, tiêu chu?n may, tiêu chu?n ?óng gói…

M?t s? x??ng may không uy t?*n, h? s? c? tình ??i nguyên v??*t li?u ph? ?? c?nh tranh v?* h? giá th?*nh s?n ph?m. N?u ch? quan tâm ??n chi ph?* m?* không quan tâm ??n ch?t l??ng, b?n s? không may s? h?u nh?ng s?n ph?m không ??t tiêu chu?n. Nh?ng ??n v?i VIPTINO, b?n có th? ho?*n to?*n yên tâm vì s? c báo giá c? th? ??n t?ng b? ph??*n, công ?o?n s?n xu?t v?* th??*m ch?* có th? ki?m tra ch?t l??ng t?ng chi ti?t trên s?n ph?m ?ã ho?*n thi?n.

VIPTINO l?* l?a ch?n tuy?t v?i n?u b?n mu?n ??t may gia công ??m b?o t? ch?t l??ng ??n giá c?. Hãy liên h? v?i VIPTINO b?t c? khi n?*o b?n có nhu c?u ho?c th?c m?c n?*o khác theo ??a ch? d??i ?ây:

?i?n tho?i: 092.295.2095

E-mail: longvudj19821989@gmail.com

??a ch?: 88/88 Nguyê?n V?n Quy?, Q7, TP H? Ch?* Minh

Website: viptino .com/

Xem thêm: cung c?p v?* nh??*n gia công s? l? th?i trang nam n?