??ng h? l?* m?t s?n ph?m th?i trang cao c?p, th?i gian g?n ?ây thì m?i ng??i dùng không nh?ng ch?n l?a m?t ??ng h? m?* còn l?a ch?n c? dây ?eo ?? b? sung cho s? ho?*n m? v?* ho?*n m? c?a chi?c ??ng h? c?a mình.

?u ?i?m c?a dây ??ng h? da cá s?u,da bò

??c ?i?m c?a dây ??ng h? da cá s?u,da bò l?* có ?? thoáng kh?* cao, không t?nh ?i?n, cách nhi?t t?t. Da cá s?u,da bò có s? b?n ??i, ma sát c?*ng l?n thì không x??c. Da cá s?u có l?p v?y ?anh ch?c nh? m?t t?m áo giáp, hoa v?n r?t ?a d?ng, nh?ng không bao gi? trùng l?p, da cá s?u có s? m?m m?i t?o t?o giác tho?i mái cho ng??i s??* d?ng.
Quy trình s?n xu?t dây ??ng h? da cá s?u

?? s?n xu?t ra m?t dây da ??ng h? ??p ph?i tr?i qua r?t nhi?u công ?o?n.Th? nh?t, l?* ph?i ch?n m?u da cá s?u thu?c ??t ch?t l??ng t?t nh?t, dây da ??ng h? cá s?u th??ng c l?*m t? da b?ng cá s?u. Th? hai, l?* c?t da thì tuy theo m?u s?n ph?m m?* c?t da ?? ?úng k?*ch c?. Th? ba l?* may vi?n v?* các chi ti?t theo m?u. B??c th? t? l?* ?ánh bóng v?* x??* lý các ng c?t.

??a ?i?m mua dây ??ng h? da cá s?u l?* nh?ng c? s? chuyên s?n xu?t s?n ph?m da cá s?u có quy mô l?n, có nhi?u kinh nghi?m trong may, c?t s?n ph?m da cá s?u. Vì th? ng??i mua nên tìm ??n các x??ng chuyên s?n xu?t s?n ph?m da cá s?u uy t?*n ?? c mua v?i giá s? ho?c ??c m?u ?? x??ng da công. Ngo?*i ra ng??i mua dây da t?i x??ng s? c b?o h?*nh v?* s?a các s?n ph?m b? l?i v?* bi?t v? tr?* da cá s?u ?? l?*m ra s?n ph?m ?? hi?u bi?t thêm v? s?n ph?m ?? t? v?n khách h?*ng c?a mình t?t h?n.
Khó kh?n khi ch?n mua s? dây ??ng h? da cá s?u

??ng h? l?* s?n ph?m th?i trang v?i nhi?u k?*ch c? khác nhau nên vi?c mua s? dây da ??ng h? s? l??ng l?n r?t khó v?* m?*u s?c c?a dây thì tùy thu?c v?*o m?*u s?c c?a da cá s?u thu?c nên r?t ?*t s? l?a ch?n m?*u cho s?n ph?m. Thêm m?t khó kh?n n?a l?* có r?t ?*t nh?* cung c?p dây da ??ng cá s?u nên vi?c tìm ki?m x??ng s?n xu?t ?? mua v?i giá g?c l?* vô cùng khó kh?n.

Chuyên bán s? dây da ??ng h? da cá s?u giá s? t?i x??ng

Th?u hi?u c khó kh?n c?a các c??*a h?*ng bán ??ng h?, chúng tôi v?i nhi?u n?m kinh nghi?m trong gia công v?* cung c?p các s?n ph?m t? da cá s?u. T??*n d?ng c ngu?n da cá s?u d? t? các quy trình s?n xu?t các s?n ph?m t? da cá s?u khác chúng tôi nh??*n ??t h?*ng gia công v?* cung c?p s?n ph?m dây ??ng h? da cá s?u v?i giá t?t nh?t cho các c??*a h?*ng, các shop bán h?*ng online các s?n ph?m dây da ??ng h?.

Chúng tôi hi?n ?ang nh??*n gia công dây ??ng h? da cá s?u v?* cung c?p dây ??ng h? da cá s?u,da bò giá s?. Quý khách có nhu c?u xem s?n ph?m, ??t gia công vui lòng liên h?:

X??ng chuyên cung c?p các s?n ph?m t? da cá s?u ??a ch?: 88/88 Nguyê?n V?n Quy?, Q7, HCM

Công ty VIPTINO

?i?n tho?i: 092.295.2095

E-mail: longvudj19821989@gmail.com

??a ch?: 88/88 Nguyê?n V?n Quy?, Q7, TP H? Ch?* Minh

Website: viptino .com/


Xem thêm: nh??*n s?n xu?t v?* gia công dây ??ng h? da cao c?p