VIPTINO h?n 15 n?m kinh nghi?m trong ngh? CHUYÊN GIA CÔNG HÀNG TH?I TRANG dòng th?i trang,balo,túi xách,bóp,v?*,dây n?t….. cao c?p, ch?t l??ng v?* an to?*n trên kh?p th? gi?i nh? M?,Ý, Thái Lan,Indonesia,Malaysia,Pháp, Nh??*t, H?*n Qu?c, ,?ông Nam Á….

S?n ph?m t?t, uy t?*n, sâu th?m trong trái tim bi?t r?ng tình tr?ng h?*ng fake kém ch?t l??ng v?* n?i b?n kho?n c?a khách h?*ng, tham m?u ?úng, ch?m sóc ?? ý t?i khách h?*ng, ch?u ngh?a v? trên to?*n b? vi?c l?*m v?i khách h?*ng.

Nh?ng ch?ng ?ó l?* ch?a ?? ?? ?áp ?ng c nhu c?u l?*m ??p c?a ch? em ph? n? hi?n nay,c?ng nh? các cánh m?*y râu. Do ?ó, VIPTINOmong mu?n m? r?ng ho?t ??ng kinh doanh ?? ?áp ?ng nhu c?u l?*m ??p t?i ?a, song song mang ??n cho ch? em ph? n?,c?ng nh? cánh m?*y râu nh?ng các lo?i s?n ph?m hi?u qu? v?* an to?*n nh?t v?i ph??ng châm ho?t ??ng “H?P TÁC ?ÔI BÊN CÙNG CÓ L?I”. VIPTINO ch?*nh th?c tuy?n ??i lý phân ph?i, nh?* phân ph?i,các c?ng tác viên n?i v?* ngo?i nh??*p trên kh?p c? n??c.

CHUYÊN GIA CÔNG HÀNG TH?I TRANG
Hi?n nay th?i trang phát tri?n không ng?ng v?i s? phát tri?n c?a xu h??ng th?i trang hi?n ??i. B?n có nhu c?u tìm ki?m nh?ng x??ng gia công uy t?*n, ch?t l??ng.

X??ng gia công chúng tôi chuyên nh??*n gia công h?*ng th?i trang nam n? h?c sinh,công s?, các ki?u th?i trang,balo,túi xách,bóp,v?*,dây n?t….. Gia công chu?n theo m?u, ?úng form dáng, h?*ng fake chu?n. X??ng gia công chúng tôi l?* ??n v? gia công th?i trang c nhi?u n?m, cho nhi?u khách h?*ng v?i nhi?u ?u ?i?m.

“H?p Tác kinh doanh cùng VIPTINO” tr? th?*nh ??i tác cam k?t s? ?em l?i cho b?n nh?ng giá tr? ?áng kinh ng?c giúp b?n có c s? hi?u bi?t gi?i h?n v? th?i trang, c nhi?u khách h?*ng ti?m n?ng, phát tri?n kinh doanh hi?u qu? v?* m?nh m? – phát tri?n ?am mê c?a b?n bay cao h?n – v?* s?ng th??*t h?n v?i khách h?*ng c?a b?n. ?ây l?* c? h?i hi?m hoi trong vi?c chúng tôi mong mu?n mang ??n giá tr? m?i, giá tr? th??*t, cho th??ng hi?u ngh?*nh th?i trang t?i vi?t Nam.

Chúng tôi ?em ??n cho b?n m?t gi?i pháp tuy?t v?i không nh?ng giúp b?n t?ng ki?n th?c v? th?i trang, v? th? tr??ng, v? xu h??ng ng?*nh l?*m ??p t?i vi?t nam m?* còn l?* m?t c??*a h?*ng c nhi?u ng??i bi?t ??n khách h?*ng c?a b?n s? nhi?u h?n, trung th?*nh v?* ??t tr?n ni?m tin v?*o b?n.
LÝ DO B??*N CH?N VIPTINO
-Chúng tôi s? giúp b?n xây d?ng c??*a h?*ng, shop v?* h? tr? t? v?n mi?n ph?* v?i các chuyên gia h?n 15 n?m trong ngh?*nh th?i trang.

-V?i m?i ??i tác, chúng tôi s? có ph?n chi?t kh?u t?t nh?t .

– B?n s? c t? v?n h? tr? b?*y tr?* v?* ki?n th?c, cách b?n truy?n t?i giá tr? t?t ??n khách h?*ng, c?ng nh? ??*o t?o nhân viên.

-H? th?ng Website tr?c tuy?n s? gi?i thi?u v?* h? tr? qu?ng bá cho ??i tác.

-M?u mã v?* thi?t k? liên t?c c??*p nh??*p ?a d?ng v? ch?ng lo?i, ??c ?áo v? thi?t k? Dây chuy?n công ngh? t?i tân nh?t, ??i ng? h?*nh ngh? tuy?t v?i. H? th?ng c?ng tác viên r?ng kh?p n?i h? tr? h?t mình t?ng m?ng l??i khách h?*ng cho b?n.

– ??c quy?n bán các lo?i h?*ng c?a chúng tôi trên ??a ph??ng n?i b?n ??t c??*a h?*ng.
VÀ ??C BI?T H?*N N?A VIPTINO S? CHO B??*N
Chi?t kh?u ?u ?ãi c?c k? h?p d?n. Chúng tôi cam k?t b?n s? b?t ng? ngo?*i s?c mong ??i, kh? n?ng t?ng l?i nhu??*n ?áng k? cho c??*a h?*ng c?a b?n v?i m?c hoa h?ng h?p d?n.

Qu?ng cáo mi?n ph?* cho c??*a h?*ng c?a b?n trên các kênh truy?n thông l?n. Bao g?m qu?ng cáo trên truy?n hình, các công c? trên Marketing Online v?* còn nhi?u h?n th? n?a.

Mi?n ph?* ??a thông tin c?a b?n lên website c?a chúng tôi. Website VIPTINO - ??ng C?p Th?i Trang Qu?c T? l?* m?t website v?i h?*ng ngh?*n ng??i truy c??*p m?i ng?*y, b?n có mu?n có thông tin ??i di?n c?a mình lên ?ây không n?*o?

Không c?n ph?i lo l?ng v? ch?t l??ng s?n ph?m, ngu?n cung ?ng hay quá trình s?n xu?t. ??i ng? chuyên gia c?a chúng tôi ?ang ng?*y ?êm th?c hi?n n?*y vi?c n?*y ?? h? tr? cho b?n t?t nh?t.

Nh?ng chuyên gia c?a chúng tôi th??ng cho ra nh?ng m?u mã c?c k? ??p m?t, ch?t l??ng khác bi?t so v?i th? tr??ng giúp b?n có quy?n l?a ch?n nh?ng s?n ph?m t?t nh?t cho khách h?*ng c?a mình.

– Cách m?* các c??*a h?*ng , shop ch?a có nhi?u khách h?*ng vì h? ch?a bi?t cách ??u t? v?*o ki?n th?c t?t v? ch?m sóc da , ch?a bi?t ch?n s?n ph?m t?t phù h?p v?i l?*n da c?a m?i khách h?*ng khác nhau , ch?a bi?t cách cho qu?ng cáo, v?i chúng tôi VIPTINO, b?n s? nh? “H? Thêm Cánh” khi chúng tôi s? qu?ng cáo cho b?n mi?n ph?*.

-Hãy ?? nhân viên c?a chúng tôi l?* nhân viên c?a b?n, h? s? ??n ?? h? tr? b?n ph?c v? khách h?*ng t?t h?n, c nhi?u h?n.